Affiliates


Guang Dong Shen Xing Industry Co., Ltd.